מדיניות פרטיות

האתר havrutabooks.co.il (חברותא ספרי יהדות ותשמישי קדושה) משמש כחנות למסחר אלקטרוני.

סעיף 1
רשאים לבצע רכישה בחנות המקוונת בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלי כתובת מגורים, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף. 
סעיף 2
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב משתמש/רוכש לבין החנות, לכל דבר ועניין. 
סעיף 3
המשתמש/רוכש מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. 
סעיף 4
גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו,מהווה את הסכמת המשתמש/רוכש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם המשתמש/רוכש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנו מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות. 
סעיף 5
החנות תאפשר למשתמש/רוכש לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות, בדרך נוחה, קלה ומהירה.
סעיף 6
פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות. 
סעיף 7 
השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה על ידי חברת Pay Pal וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
סעיף 8
הקשת כל הפרטים באופן ברור ומדויק מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה,לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתמש/רוכש  ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
סעיף 9
הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
סעיף 10
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
סעיף 11
ככלל, למשתמש/רוכש,  בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ה'תשמ"א 1981 ( להלן: החוק).  אין אפשרות לביטול עסקה שנעשתה באינטרנט עפ"י החוק.
סעיף 12
במקרה של ביטול העסקה אם סופק המוצר למשתמש/רוכש, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על המשתמש/רוכש. מוסכם כי המשתמש/רוכש יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
סעיף 13
הצעתו למכירה של מוצר באמצעות החנות, אינה שוללת את זכותה של החנות או מי מטעמה להציעו למכירה באמצעים אחרים ובמחירים אחרים ובכלל זאת בין היתר, חנויות חברותא בירושלים ובמודיעין אתרי אינטרנט אחרים וחנויות בארץ ובעולם.
סעיף 14
מוסכם בין הצדדים כי המשתמש/רוכש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר . 
סעיף 15
החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים: א. נפלה טעות בתום לב ו/או טעות קולמוס,בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין . ג. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
סעיף 16
הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש/רוכש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
סעיף 17
תנאי מוקדם לביצוע העסקה הינו כי המוצר/ים נמצא/ים במלאי של החנות. ו/או במלאי של הספקים במועד האספקה הנדרש. היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי, והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה החנות. מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש/רוכש לא   תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או אובדן הכנסה ו/או אובדן רווח אשר נגרם למשתמש/רוכש ו/או לצד שלישי כלשהו, ובלבד שהחנות תמסור למשתמש/רוכש הודעה מתאימה על כך בסמוך לאחר שנודע לה על המחסור במוצר, ותשיב למשתמש/רוכש כל סכום ששילם, או תבטל את החיוב בגין הרכישה. 
סעיף 18
החנות תדאג למשלוח המוצר הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת. 
סעיף 19
החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי . 
סעיף 20
החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. ב. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. ג. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
סעיף 21
זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג. 
סעיף 22
דמי משלוח  דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד ואינם כלולים במחיר המוצר המופיע באתר. 
סעיף 23
במכירה בתשלומים רשאית החנות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון 
סעיף 24
תשלום באמצעות כרטיס אשראי מתבצע באתרים,Pay¬Palהתשלום מתבצע באמצעות הפנייתך לאתרים אלו לצורך חיוב מוצפן ומאובטח, ולאחר סיום התשלום תועבר שוב לאתר שלנו לצורך סיום הרכישה.
סעיף 25
הנהלת חברותא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה. 
סעיף 26
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד,ואינן מחייבות את החנות. 
סעיף 27
החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית . יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל . 
סעיף 28
החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש/רוכש או לצד שלישי,כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא,לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. 
סעיף 29
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
סעיף 30
זמן לשליחת המוצר מהחנות: 14 ימי עבודה, לאחר אישור העסקה ע"י חברת Pay Pal. במידה ובחלוף פרק זמן בנוסף לזמן האספקה המוצהר של דואר ישראל או כל ספק משלוח אחר טרם התקבלו הספרים שנרכשו, על הרוכש מוטלת האחריות ליצור קשר טלפוני/דואר אלקטרוני לבירור.
סעיף 31
רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות . 
סעיף 32
נפלה טעות בתיאור המוצר,לא יחייב הדבר את החנות. 
סעיף 33
לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל "חברותא"   פקס- 153-2-5660542 EMAIL :havrutabooksjerusalem@gmail.com
מופעל ע"י havruta books
Havruta Books and Judaica | חברותא ספרים © 2020